Skip to main content

Algemene voorwaarden

 1. Toepassing
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Zincaro Coaching met Paarden (hierna ook te noemen: Opdrachtnemer) partij is. De Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Opdrachtnemer en worden als bijlage bij een offerte toegezonden.
  Opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van bijgaande offerte uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.
 2. Begrippen
  Opdrachtgever: persoon die opdracht geeft om van diensten van Opdrachtnemer gebruik te maken. Deelnemer: persoon die gebruik maakt van door Opdrachtnemer aangeboden diensten. Trainingen: trainingen gericht op Deelnemers individueel als Deelnemers van één bedrijf of instantie. Hieronder vallen ook maatwerktrainingen. Het programma komt zo veel mogelijk overeen met hetgeen in de offerte wordt beschreven.
 3. Gedragscode
  Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. Geen der partijen zal direct noch indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekend maken. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.
 4. Registratie
  Een boeking kan per e-mail of per telefoon geschieden. Een reservering is uitsluitend geldig indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd. Het versturen van een opdrachtbevestiging en/of factuur door Opdrachtnemer maakt de overeenkomst bindend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren.
 5. Programma wijzigingen
  Wijzigingen die de aard en/of duur van de training niet aantasten kunnen voor Opdrachtgever geen reden zijn om de overeenkomst te annuleren en/of een reductie van het factuurbedrag te eisen.
 6. Annulering door Opdrachtgever
  Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor een individuele training dan wel bedrijfstraining wil annuleren of wijzigen, dan gelden de volgende voorwaarden:
  1. Tot 6 weken voor aanvang: Opdrachtnemer brengt 15% van factuurbedrag in rekening bij Opdrachtgever
  2. Tot 3 weken voor aanvang: Opdrachtnemer brengt 30% van het factuurbedrag in rekening bij Opdrachtgever
  3. Binnen 3 weken voor aanvang: Opdrachtnemer brengt 70% van het factuurbedrag in rekening bij Opdrachtgever
  4. Binnen 7 dagen voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan Opdrachtnemer
  Indien verschuiven of annuleren van een training voor Opdrachtnemer kosten aan derden met zich meebrengt dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
  Een Deelnemer die bij aanvang van de training niet verschijnt of slechts een deel van de training kan bijwonen, heeft geen recht op terugbetaling van het factuurbedrag.
 7. Annulering door Opdrachtnemer
  Opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht voor trainingen omwille van belangrijke redenen, zoals ziekte van de trainer en/of de paarden, te annuleren.

Bij zowel individuele trainingen als bij bedrijfstrainingen wordt in goed overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een vervangende datum overeengekomen. Opdrachtnemer kan in beide gevallen ook besluiten het gehele factuurbedrag aan Opdrachtgever te retourneren.

 1. Uitvoering van de opdracht
  Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. Opdrachtnemer staat ervoor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten als waren zij werknemers van opdrachtnemer.
 2. Betaling
  Voor bedrijfstrainingen dient het verschuldigde factuurbedrag uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training aan Opdrachtnemer betaald te worden.
  Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de boven gestelde betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.

Voor individuele trainingen dient het verschuldigde factuurbedrag direct voor aanvang van de training aan Opdrachtnemer betaald te worden.

In de factuurprijs zijn inbegrepen de kosten voor het gebruikmaken van in de aanbieding beschreven accommodatie, trainingsmaterialen, consumpties en maaltijden. Reis en transferkosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen, tenzij dit in de aanbieding nadrukkelijk is aangegeven.

 1. Aansprakelijkheid en compensatie
  Deelname aan activiteiten van Opdrachtnemer geschiedt op eigen risico. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer reikt niet verder dan het door Opdrachtgever betaalde factuurbedrag. Elke compensatie die dit bedrag te boven gaat is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annuleren van de zijde van Opdrachtnemer is uitgesloten.
 2. Trainingsmaterialen
  Alle door Opdrachtnemer geproduceerde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken en publicaties zijn en blijven – onafhankelijk van de aard – intellectueel eigendom van Opdrachtnemer en zijn door copyright beschermd.

Deelnemers zijn gerechtigd de materialen te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik binnen hun organisatie. Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van de copyrights en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden om teksten, filmopnamen of beeldmateriaal van Opdrachtnemer te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.